+ Suurem kiri | - Väiksem kiri

Eesmärgid

Kooliõppekava koostamisel on kool lähtunud oma põhiväärtustest, vajadustest, soovidest ning arvestades vaimseid ja materiaalseid ressursse.

Inimese terviklik areng on kooli kõrgem siht ja väärtus. Kõige olulisem on toetada inimese püüdlust edasi areneda, analüüsida omaenda ja teiste kogemusi ning õppida õppima, sest muutuvas maailmas vananevad teadmised kiiresti. Koostööoskused, käitumiskultuur ning eetilisus loovad eeldused elus toimetulekuks ning ühiskonnaelus orienteerumiseks.

Koolitus- ja nõustamiskeskuse "OMA LAEGAS" motoks on - ole, mõtle ja arene. Meie missiooniks on elu väärtustamine läbi heategevuse. Luues võimalusi eneseharimiseks ja täiendamiseks aitame kaasa jätkusuutliku ja integreerumisvõimelise ühiskonnaliikme arengule.

Koolitus- ja nõustamiskeskuse "OMA LAEGAS" täidab oma missiooni arvestades ühiskondlikke ja hariduspoliitilisi suundumusi. Meie põhitegevusaladeks on psühholoogiline nõustamine ja koolitus koos sotsiaalse nõustamise ja toetamisega. Kasutades erinevaid meetodeid ja viise, pakutakse abi isiksuse-, suhete-, elusündmuste ja elumuutustega seotud probleemide lahendamiseks, toetades ja varustades inimest vahendite ja teadmistega, mis võimaldab tal muuta oma eluolu.

Inimene tahab olla parem, saavutada rohkem, jõuda kaugemale. Sageli jääb aga inimesel puudu mingist oskusest, teadmisest ja enesekindlusest, et konkreetsetes situatsioonides efektiivsemal viisil edasi minna.

Koolitus- ja nõustamiskeskus "OMA LAEGAS" koolituse teemadeks on valitud need kursused, mida tavaelus võib enim vaja minna ja millega inimene ühiskonnas kõige sagedamini kokku puutub.

Lähtudes elukestva õppe printsiipidest on koolituskava koostamisel eelkõige panustatud järgmistele arengutele:

 • isiksuse arendamine;
 • isiku personaalsuse tõstmine ning töövõime suurendamine;
 • isiku loovuse arendamine;
 • tööalaste ja isiklikke suhete korrastamine;
 • aja planeerimine;
 • enda arendamine ja eneseteadlikkuse tõstmine;
 • sobivaimate ja efektiivseimate strateegiate leidmine;
 • eesmärkide seadmine ja nende saavutamine.

Selleks, et midagi saavutada on vaja inimest toetada, suunata ja juhendada läbi:

 • individuaalse psühholoogilise nõustamise;
 • sotsiaalse nõustamise ja toetamise;
 • töönõustamise ehk supervisiooni;
 • infopäevade ja seminaride;
 • koolituste.

Sageli tulevad inimese elus ette psühholoogilised probleemid, millest ülesaamiseks puuduvad inimesel:

 • ressursid;
 • oskused;
 • teadmised.

Mõned inimesed üritavad ise neid probleeme lahendada, teised aga eelistavad abi saada väljastpoolt. Koolitus- ja nõustamiskeskuse "OMA LAEGAS" poole pöörduvad inimesed, kelle isiklikus elus või tööl on tekkinud olukord, millega nad iseseisvalt toime ei tule.

Olukord võib olla seotud tööga, mil inimene vajab individuaalset töönõustamist. Olukord võib olla seotud ka isikliku eluga, mil inimene vajab individuaalkonsultatsioone, nõustamist või psühhoteraapiat.